Laat ons voor u zoeken

Confiez nous votre recherche
Hoe kopen in Frankrijk

Hoe kopen in Frankrijk


DE KOOPPROCEDURE
De koop van een huis in Frankrijk bestaat uit verschillende stadia:

1) De koop begint met de vastlegging van de intentie -“de intentieverklaring”- om te kopen. Dat is een schriftelijk aanbod tot koop. Deze stap is niet wettelijk voorgeschreven, maar wordt in de regel toegepast als de koper een andere prijs dan de vraagprijs biedt.  

2) Wanneer koper en verkoper het eens zijn over de condities van de koop ondertekenen zij een voorlopige koopovereenkomst, een zogeheten compromis de vente. Deze overeenkomst bevat alle voorwaarden voor de koop en verkoop en is in de regel een bindend contract voor beide partijen.   Bij de ondertekening van de overeenkomst wordt door de koper een aanbetaling van 10% van de koopsom gedaan. De koper heeft dan overigens een termijn van 10 dagen nadat beide partijen de koopovereenkomst hebben getekend, om ongemotiveerd bij een aangetekende brief van de koop af te zien. Dat is de zogeheten afkoelingsperiode. De verkoper kan zich na de ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst niet meer straffeloos aan de verkoop onttrekken. 

3) Nadat de afkoelingsperiode voorbij is, is het voorlopig koopcontract voor beide partijen bindend. Nu kan de koper niet meer afzien van koop. Doet hij/zij dat wel dan verliest hij/zij  de 10% aanbetaling. Wanneer de koop doorgaat wordt de 10% aanbetaling natuurlijk in zijn geheel als aanbetaling op de totale koopsom aangemerkt.
In het voorlopig koopcontract kunnen ontbinden voorwaarden worden opgenomen.  Voorbeelden daarvan zijn: een financieringsvoorbehoud –de koper moet een hypothecaire lening van de bank kunnen krijgen- of de voorwaarde, dat de gemeente een bouwvergunning afgeeft. Als een voorwaarde niet vervuld wordt heeft de koper het recht om zich straffeloos aan de koop te onttrekken. De aanbetaling wordt dan uiteraard door de notaris terug gestort.

4) De volgende stap is de ondertekening ten overstaan van een notaris van de overdrachtsakte, de zogeheten „acte de vente“ of „acte authentique“. In Frankrijk is de notaris -net als in Nederland- een jurist, die als een overheidsambtenaar fungeert. Hij is wettelijk verplicht om onpartijdig te handelen. Dat betekent dat hij de belangen van zowel de koper als de verkoper in acht moet nemen en dat de verkoop aan alle wettelijke vereisten voldoet.  


RAPPORTEN EN ONDERZOEKEN
De verkoper van een huis moet aan de koper een aantal wettelijk voorgeschreven onderzoeken van het huis overhandigen. Voorbeelden zijn het energielabel en het rapport van de controle van de elektrisch installatie binnenshuis, tenminste als die installatie ouder is dan 15 jaar. Verder: rapporten over de aan- of afwezigheid van lood, asbest, termieten en schimmels in het huis. Een rapport over de staat van een aanwezige gasinstallatie en een rapport over de technologische en natuurlijke risico’s van de regio waar het huis staat. 


DE AANKOOPKOSTEN
De makelaarscourtage is in Frankrijk normaliter in de koopsom inbegrepen. Die courtage wordt dan door de verkoper betaald. Naast de koopsom moet de koper ook de notariskosten en de overdrachtsbelastingen betalen. Die kosten en belastingen belopen 6 à 7% van de koopsom.

 

* Verplichte vakken

Informatie van door u ingevulde formulieren worden voor het beheer en de monitoring van uw vragen opgeslagen in een geautomatiseerd bestand van Agency Name.  Overeenkomstig de wet "informatique et libertés ", kunt u uw recht op toegang tot uw gegevens gebruiken en die gegevens corrigeren door contact op te nemen met : Agence Name, agence adresse of door een email te sturen naar agence mail.